Uczestnictwo w systemie

Wymagania dla produktów do uzyskania znaku jakości CP


Producenci produktów owocowo-warzywnych o wysokiej jakości lub planujący wytwarzanie takich produktów mogą ubiegać się o objęcie ich systemem jakości Certyfikowany Produkt i nadanie logo CP.

Produkty muszą należeć do kategorii:

 • soki owocowe, warzywne, warzywno-owocowe,

 • nektary owocowe, warzywne i warzywno-owocowe,

 • smoothies owocowe, warzywne i warzywno-owocowe,

 • musy owocowe, warzywne i warzywno-owocowe,

 • inne przetwory/produkty z owoców i/lub warzyw.


Wyżej wymienione produkty muszą spełniać następujące wymagania:


 • nie dodano do nich cukrów i substancji słodzących (słodzików), a pożądaną słodycz osiągnięto poprzez mieszanie surowców i /lub soku i/lub soku zagęszczonego,

 • nie dodano do nich substancji konserwujących,

 • nie dodano do nich sztucznych barwników,

 •  nie dodano do nich sztucznych aromatów,

 • dotyczy tylko soków owocowych - zostały wyprodukowane zgodnie z dobrowolnym Kodeksem Praktyki Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków (AIJN),

 • odznaczają się pełną identyfikowalnością, co oznacza, że możliwe jest prześledzenie całego cyklu produkcyjnego od gospodarstwa/ producenta owoców lub warzyw aż do produktu końcowego, czego skutkiem jest dobór najwyższej jakości surowców oraz dbałość o każdy etap łańcucha produkcyjnego.


Wysoka zawartości składników odżywczych, pozwala zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 1924/2006 PE z dnia 20 grudnia 2006 r., na znakowanie oświadczeniami żywieniowymi i/lub zdrowotnymi.


Przez produkt objęty systemem CP, należy rozumieć: produkt z owoców i warzyw znajdujący się w obrocie handlowym pod konkretną marką handlową w danym kraju (bez względu na rodzaj opakowania i pojemność) oraz wytwarzanego według tej samej receptury.
Do produktów o różnych smakach i składnikach, znajdujących się w obrocie handlowym pod tą samą marką, należy stosować odrębny proces certyfikacji.


Jak się zgłosić do systemu CP


Aby przystąpić do systemu i mieć możliwość sygnowania produktu logo Certyfikowany Produkt należy:

 1. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy wraz z Kartą (-ami) Produktu (dostępny tutaj→ Dokumenty do pobrania).

 2. Wysłać wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Kartami Produktu i załącznikami:

- drogą mailową na adres: biuro@kups.org.pl oraz

- pocztą na adres:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

ul. Rakowiecka 36 lok 339 i 340
02-532 Warszawa


Następnie:

 1. Biuro KUPS w przeciągu 7 dni skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu potwierdzenia poprawności złożonych dokumentów lub poproszenia o ich uzupełnienie.

 1. Decyzja o nadaniu poszczególnym produktom certyfikatu systemu jakości CP zostanie podjęta w przeciągu 30 dni. W sprawach trudnych wymagających więcej czasu do podjęcia decyzji, czas może zostać przedłużony.

 1. W przypadku odmowy nadania znaku CP podmiot zgłaszający ma prawo odwołania się od decyzji do Zarządu KUPS w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Zarząd w najbliższym posiedzeniu podejmie decyzję. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nieodwołalna.

 1. Nastąpi podpisanie umowy oraz uiszczona zostanie opłata administracyjna określona w umowie.

 1. Najpóźniej do siedmiu dni (7 dni) od wpłynięcia opłaty wydane zostaną certyfikaty CP dla produktów, które uzyskały pozytywną decyzję.

 1. Po zakończonym procesie certyfikacji, producent może używać logo CP na produktach objętych systemem znaku jakości CP, zgodnie z zasadami określonymi w umowie uczestnictwa w systemie CP oraz Regulaminie znaku jakości, do pobrania tutaj→ Dokumenty do pobraniaOpłaty


Opłata wynosi 350 zł netto za nadanie znaku jakości CP dla jednego produktu za okres 18 miesięcy.

UWAGA! Przez produkt objęty systemem CP, należy rozumieć: produkt z owoców i warzyw znajdujący się w obrocie handlowym pod konkretną marką handlową w danym kraju (bez względu na rodzaj opakowania i pojemność) oraz wytwarzanego według tej samej receptury przez tego samego producenta w tych samych warunkach techniczno - technologicznych.
Do produktów o różnych smakach i składnikach, znajdujących się w obrocie handlowym pod tą samą marką, należy stosować odrębny proces certyfikacji.Dokumenty do pobrania