Interpretacje Ministerstwa Rolnictwa

Interpretacja zapisu „zaopatrywanie się w ramach lokalizacji” w Rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej przedsiębiorcom w ramach działania PROW 2007-2013

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) zwróciło się w czerwcu 2007r. do Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW o doprecyzowania zapisu „zaopatrywanie się w ramach lokalizacji” w projekcie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

więcej>>

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie zapisu 3.9 w Uchwale Nr 118/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r - ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne form pomocy dostępne dla przetwórców

Stowarzyszenie KUPS w lutym 2008r zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykładnię punktu 3.9 załącznika nr 1 do Uchwały Rady Ministrów Nr 118/2007 z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych, grup producentów, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w celu złagodzenia szkód spowodowanych wymarznięciami w uprawach rolnych oraz o interwencje w Ministerstwie Finansów w celu umożliwienia stosowania tego przepisu.

więcej>>

Interpretacja definicji tzw. średniego-dużego przedsiębiorcy uprawnionego do korzystania ze środków Działania "Zwiększanie wartości dodanej produkcji rolnej i leśnej" w ramach PROW na lata 2007-2013

Poniżej znajdzie Państwo pismo Stowarzyszenia KUPS wystosowane do Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi odnośnie benificjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2001-2013 Działanie: "Zwiększanie wartości dodanej produkcji rolnej i leśnej" oraz odpowiedź na powyższe pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

więcej>>

Wniosek KUPS o usunięcie z projektu Ustawy zapisu dotyczącego "pośredników" jako podmiotów uprawnionych do skupowania owoców dla przemysłu z możliwością dopłaty

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) wystosowało do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo odnośnie projektu Ustawy o zmianie ustawy i płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz o zmianie innych ustaw. Stowarzyszenie Krajowa Unia producentów Soków złożyło wniosek o wykreślenie zapisu dotyczącego "pośredników" jako podmiotów uprawnionych do skupowania owoców dla przemysłu z możliwością dopłaty.

więcej>>

Zwolnienie w roku gospodarczym 2007 beneficjentów SAPARD ze zobowiązań dotyczących realizacji umów na odbiór surowca, z powodu wymarznięć w uprawach rolnych

Przesłaliśmy do MRiRW zapytanie o zwolnienia w roku gospodarczym 2007 beneficjentów Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) ze zobowiązań dotyczących realizacji umów na odbiór surowca, podpisanych uprzednio z producentami rolnymi, z powodu wymarznięć w uprawach rolnych.

więcej>>

Wymóg zgłaszania przez beneficjentów SPO strat poprzymrozkowych - pismo z MRiRW

Zodnie ze stanowiskiem MRiRW w sprawie możliwości zwolnienia z powodu strat poprzymrozkowych przedsiębiorców będących beneficjentem Działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych w SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich z zobowiązań dotyczących zaopatrywania się w produkty rolne na podstawie umów z producentami rolnymi.

więcej>>

Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapisu 3.9 w Uchwale Nr 118/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r - ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne form pomocy dostępne dla przetwórców

Stowarzyszenie KUPS w dn. 24 lipca przesłało do Ministerstwa Rolnictwa prośbę o wyjaśnienie zapisu w Uchwale Nr 118/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych, grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w celu złagodzenia szkód spowodowanych wymarznięciami w uprawach rolnych.

więcej>>

PROW 2007-2013

W obradach posiedzenia Zarządu KUPS w dn. 1 sierpnia 2007 uczestniczył zaproszony gość – Pan Mieczysław Paradowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, MRiRW. Poinformował o przyjęciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) oraz omówił kryteria dostępu do programu dla przetwórców owoców i warzyw.

więcej>>

Pomoc dla przetwórców

W wyniku wystąpienia dużych przymrozków na przełomie kwietnia i maja br. MRiRW, na wniosek wszystkich poszkodowanych, opracowało projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych, grup producentów rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno – spożywczego, w celu złagodzenia skutków klęski, zarówno w sadownictwie jak i przetwórstwie.

więcej>>

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków skierowało pismo do pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym przedstawiło uwagi i zastrzeżenia do kryteriów dostępu do działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

więcej>>

Patronackie punkty skupów owoców i warzyw - spełnienienie kryteriów w ramach SPO

Dzięki wielomiesięcznym wysiłkom i staraniom Stowarzyszenia KUPS uzyskaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jasną i przystającą do rzeczywistości interpretację zasad dofinansowania w ramach działania 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych w zakresie zawierania wieloletnich umów z dostawcami surowca.

więcej>>