Historia

Historia powstania

Początkowo nie byliśmy samodzielną organizacją branżową. Od 1993 roku działaliśmy jako Krajowa Unia Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych (KUPSiNB) w strukturze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż). Dopiero wstąpienie w nasze szeregi producentów soków zagęszczonych zainicjowało proces uzyskania osobowości prawnej. Dzięki temu w kwietniu 2004 roku zostaliśmy zarejestrowani jako samodzielne Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków.

Dobrowolny System Kontroli (DSK) soków i nektarów

W kwietniu 2002 roku z inicjatywy samych producentów soków i nektarów powstał Dobrowolny System Kontroli (DSK) soków i nektarów. Jest on wzorowany na strukturach zachodnioeuropejskich, dlatego w początkowych latach aktywności był członkiem Europejskiego Systemu Kontroli Jakości (EQCS). Szczególną uwagę przywiązuje się w nim do samoregulacji – jego główne zadanie polega na kontroli produkcji w zakładach członków DSK. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, zafałszowań, nieuczciwych praktyk lub innych działań noszących znamiona nieuczciwych praktyk podejmuje się odpowiednie postępowanie. Najsurowszą karą dla nierzetelnych producentów i dystrybutorów jest eliminacja z rynku.

Aby móc realizować postawione sobie cele, DSK współpracuje z wieloma renomowanymi instytucjami oraz ze specjalistycznymi laboratoriami. Nawiązał również współpracę z państwowymi jednostkami kontroli oraz organizacjami konsumenckimi. Chcielibyśmy, żeby system samokontroli przemysłowej DSK objął swoim działaniem większość producentów soków i nektarów na polskim rynku. Z tego powodu nasze inicjatywy dążą do upowszechnienia idei DSK wśród producentów, dystrybutorów, firm, organizacji i konsumentów.

Do zadań DSK można zaliczyć:

 • zapewnienie uczciwej, równej konkurencji na rynku soków, nektarów i napojów,
 • ochrona wizerunku polskiego przemysłu soków, nektarów i napojów,
 • upowszechnianie, kontrolowanie, respektowanie oraz egzekwowanie w produkcji soków, nektarów i napojów aktualnych przepisów prawnych oraz dokumentów technicznych,
 • zabezpieczenie producentów surowców i wyrobów gotowych przed nieuczciwą konkurencją wynikającą z nieprzestrzegania przyjętych przez DSK standardów jakościowych,
 • tworzenie warunków umożliwiających wczesne ostrzeganie o wykrywanych fałszerstwach soków, nektarów i napojów jako formy ochrony przed nieuczciwą konkurencją,
 • ochrona producentów przed nieuzasadnionymi atakami dotyczącymi jakości produktów,
 • poprawa jakości soków, nektarów i napojów,
 • współpraca z urzędowymi instytucjami kontrolnymi i legislacyjnymi w zakresie jakości soków, nektarów i napojów.
 • promocja DSK i jego uczestników w środowiskach producentów, handlowców i konsumentów.

Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych

Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych jest jednostką Stowarzyszenia KUPS powołaną przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KUPS w 2008 roku.

Celem działania SK jest konsolidacja branży oraz szeroko pojęte promowanie interesów producentów zagęszczonych soków owocowych i warzywnych oraz innych półproduktów do produkcji soków, a w szczególności:

 • Monitoring rynku surowcowego w kraju i na świecie.

 • Wypracowanie wspólnej z producentami owoców i warzyw strategii rozwoju zaplecza surowcowego dla przemysłu sokowniczego.

 • Monitoring rynku zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w kraju i na świecie.

 • Analiza trendów dystrybucji i spożycia wyrobów gotowych.

Działania na rzecz konsumenta

Od początku istnienia Stowarzyszenia KUPS naszym priorytetem jest dbanie o poprawę jakości soków, nektarów i napojów owocowych oraz warzywnych. W tym celu:

 • utworzyliśmy i stale doskonalimy Dobrowolny System Kontroli (DSK) soków i nektarów, który zapewnia autentyczność i bezpieczeństwo sokom,
 • braliśmy udział w czteroletnim międzynarodowym projekcie Poprawa Jakości Soków w Południowej i Wschodniej Europie (The Quality Initiative South and East European Countries, QUISEE),
 • współpracujemy z europejskimi instytucjami zajmującymi się jakością soków,
 • zaangażowaliśmy się w międzynarodowy projekt Quali-Juice,
 • współpracujemy z Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcją Handlową, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacją Konsumentów,
 • prowadzimy działania promocyjno-informacyjne.


Działania na rzecz środowiska

Wiemy, jak istotna jest ochrona środowiska. Dobrowolne Porozumienie REKARTON realizowany w latach 2007-2013 to była nowatorska i w pełni dobrowolna inicjatywa przemysłu sokowniczego, mleczarskiego i opakowaniowego aktywnie wspierając zbieranie i recykling zużytych kartoników po mleku i sokach w Polsce. Stowarzyszenie KUPS było sygnatariuszem Dobrowolnego Porozumienia REKARTON. Program REKARTON w 2008 roku otrzymał nagrodę Lider Rynku Spożywczego w kategorii Innowacja Rynku Spożywczego. Doceniono w ten sposób fakt, że program ten pozwala na skuteczne realizowanie celu Dobrowolnego Porozumienia. My ze swojej strony aktywnie wspieraliśmy rozwój selektywnego zbierania i recyklingu opakowań po sokach. Dzięki temu chronimy lasy przed wycinką, a jednocześnie mniej odpadów trafia na wysypiska.