Branża sokownicza dziś i jutro

22 - 24 maja 2019
Hotel Gołębiewski
Karpacz

Prelegenci

Piotr Adamczewski
Piotr Adamczewski

Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Witold Boguta
Dr Witold Boguta

Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw

Absolwent Wydz. Rolniczego SGGW; prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, przewodniczący Zespołu ds. Innowacyjności w Rolnictwie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, ekspert z zakresu wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw, grup producentów rolnych, spółdzielczości rolniczej; współautor rządowego projektu ustawy o grupach producentów rolnych; autor i współautor 40 podręczników, poradników i broszur oraz ponad 300 artykułów, publikowanych w prasie ogrodniczej i rolniczej, prelegent na wielu konferencjach, wykładowca na setkach przeprowadzonych szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi.

Marian Borek
Marian Borek

Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pracuje od wielu lat w Departamencie realizując zadania Ministra Rolnictwa dotyczące regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych, a także restrukturyzacji przetwórstwa rolno-spożywczego.

Anna Bugała
Anna Bugała

Asystent w Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Asystent w Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa (wcześniej ekonomista w Zakładzie Badań Rynkowych). Współautorka ukazujących się 2 razy w roku analiz „Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy” oraz „Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. Stan
i perspektywy”. Autorka licznych artykułów i opracowań dotyczących polskiego ogrodnictwa, zwłaszcza handlu zagranicznego owocami, warzywami i ich przetworami.

Cybulska
Dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. IA PAN

Profesor nadzwyczajny
Instytut Agrofizyki PAN

Od 2016 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN. Jako chemik i technolog żywności zajmuje się badaniami nanostruktury i biochemii ścian komórkowych. Była kierownikiem kilku projektów naukowych, m.in. LIDER (NCBR), Iuventus Plus (MNiSW), Pomost (FNP) oraz wykonawcą w kilkudziesięciu projektach. Laureatka m.in. Marie Curie Fellowship, stypendium Leonardo da Vinci, stypendium rządu francuskiego, programu YGGDRASIL (The Research Council of Norway), stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW oraz wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Odbyła staże w Katholieke Universiteit Leuven, Institut National de la Recherche Agronomique, Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS Ukraine, The Norwegian University of Science and Technology. Dr hab. inż. Justyna Cybulska pracuje jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, jest członkiem Komitetu Zarządzającego akcji COST NEUBIAS.. Do jej zainteresowań naukowych należą też oddziaływania i funkcjonalność polisacharydów, a także jakość żywności i opracowywanie nowych produktów spożywczych. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie w czasopismach indeksowanych na liście filadelfijskiej.

Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Adwokat, wspólnik zarządzający w kancelarii Dudkowiak Kopec Putyra

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz prawa brytyjskiego oraz EU na University of Cambrigde. Specjalista w zakresie prawa konkurencji oraz prawa antymonopolowego. Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach przed UOKiK. Doradca podmiotów z branży rolno-spożywczej w zakresie regulacji branżowych, w tym przepisów dot. obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych oraz przepisów z zakresu przewagi kontraktowej. Komentator zmian legislacyjnych w branży rolno-spożywczej, autor artykułów w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej.

Gerhards
Daniel Gerhards

Specjalista ds. GeneDisc
Pall Corporation

Daniel Gerhards uzyskał tytuł magistra technologii winiarstwa w specjalności biologicznej
i biotechnologicznej na niemieckim Uniwersytecie Geisenheim i Gießen. W 2013 roku pracował już tymczasowo dla PALL w ramach wsparcia świadczonego dla SLS F&B
w zakresie metody GeneDisc.
Podczas studiów, jak również przewodu doktorskiego oraz w ramach badań naukowych Daniel Gerhards uzyskał szeroką wiedzę w obszarze biologii molekularnej, mikrobiologii, metod PCR i analityki.
W kwietniu 2015 r. Daniel Gerhards dołączył do zespołu sprzedażowego F&B w Pall jako specjalista ds. GeneDisc dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

B.Groele
Barbara Groele

Sekretarz Generalny
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Technologii i Żywienia Człowieka,
Biotechnologia oraz Wyższej Szkoły Biznesu NCU w Nowym Sączu. Członek Prezydium Forum
Ogrodniczo-Przetwórczego oraz Rady Programowej DQS. Aktywny członek Rady ds. Diety, Aktywności
Fizycznej i Zdrowia oraz Zespołu Technicznego DSK. Członek Komitetu Technicznego AIJN oraz Grupy
Roboczej AIJN ds. Komunikacji. Doświadczenia zawodowe zdobywała dzięki pracy w przemyśle rolno-
spożywczym oraz pozarządowych organizacjach branżowych. Od 2004 roku pełni funkcję Sekretarza
Generalnego Stowarzyszenia KUPS. W obszarze zainteresowań w szczególności zagadnienia związane
z samokontrolą przemysłu sokowniczego oraz jakością soków.

K.Gutkowska
Prof. Krystyna Gutkowska

Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka w SGGW w Warszawie. Działalność dydaktyczno-naukowa pani Profesor skupia się wokół tematyki zachowań konsumentów na rynku żywności, serwicyzacji konsumpcji, socjologii, badań marketingowych na rynku żywności, poziomu i struktury konsumpcji w różnych typach gospodarstw domowych, uwarunkowań zachowań konsumentów na rynku żywności w tym innowacyjnej oraz nowych trendów w konsumpcji.

J.Hermans
Jan Hermans

Ekspert AIJN
Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych (AIJN)

Sekretarz Generalny AIJN od roku 1984. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Gent oraz prawo
europejskie na Uniwersytecie Brukseli. Absolwentem Szkoły Studiów Międzynarodowych Paula
Nitzela przy Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Waszyngtonie (DC, USA) gdzie ukończył stosunki
międzynarodowe. Po zakończeniu studiów, w 1979 krótko pracował jako asystent euro-
deputowanego z Belgii. W 1981 został zatrudniony jako konsultant w SIA, firmy doradczej
organizującej zarządzanie Belgijskimi, Europejskimi i Światowymi stowarzyszeniami producenckimi w
sektorze spożywczym. Zanim zaangażował się wyłącznie w przemysł sokowniczy, reprezentował
interesy Belgijskiego przemysłu mleczarskiego. Od 01.01.2001r. Sekretarz Generalny AIJN w Brukseli.

E.Jankowski
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
Instytut Żywności i Żywienia

Od wielu lat Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie; wiceprzewodniczący Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Przedstawiciel Polski do współpracy z WHO w zakresie żywienia, żywności i prewencji chorób żywieniowo zależnych. Od 2007 roku ekspert w zakresie tematyki żywieniowej do współpracy z forum doradczym EFSA. W 2008 r. powołany przez WHO i Komisję Europejską na lidera National Information Focal Point for Nutrition and Physical Activity for Poland. Autor ponad 500 różnych publikacji naukowych
i popularnonaukowych.

Kidoń
Dr inż. Marcin Kidoń

Zakład Technologii Owoców i Warzyw
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Marcin Kidoń pracuje w Zakładzie Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Posiada szerokie umiejętności w zakresie ekstrakcji, oczyszczania oraz analizy związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego, głównie polifenoli, antocyjanów, karotenoidów oraz innych. Posiada również duże doświadczenie w zakresie przetwarzania owoców i warzyw, między innymi produkcji soków, mrożenia, nasączania próżniowego czy suszenia.

Kozakowska
Dr n. zdr. Agnieszka Kozioł-Kozakowska

Kierownik Pracowni Dietetyki Pediatrycznej
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM

Dietetyk i Adiunkt w klinice Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia, specjalizuje się w dietetyce pediatrycznej posiada specjalizację ze zdrowia publicznego, Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim CM UJ, uzyskany stopień doktora nauk o zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 r. kierownik Pracowni Dietetyki Pediatrycznej UJ CM. Właścicielka Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego Nutri Center. W latach 2009-2012 junior researcher w EU-project Eatwell PROJECT. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Towarzystwa, Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci. Ekspert kampanii edukacyjnych „5 porcji warzyw, owoców lub soków”, „Soki i musy witaminy w smart formie” oraz „JuiceMatter.” Autorka licznych publikacji naukowych z dziedziny żywienia człowieka, dietetyki oraz zdrowia publicznego.

Kucharska
dr hab. Alicja Kucharska, prof. UP

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Alicja Z. Kucharska, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zajmuje się badaniem i identyfikacją związków biologicznie aktywnych, w szczególności polifenolowych i irydoidowych, zawartych w owocach, warzywach i ziołach, ich stabilnością i przemianami w produktach. Szczególnie interesują ją owoce dzikorosnące oraz mniej znane i zapomniane, jak np. głóg, jagoda kamczacka, pigwowiec, dereń jadalny. We współpracy z naukowcami z Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu współuczestniczy w badaniach in vivo właściwości biologicznych związków wyizolowanych z dowoców derenia jadalnego.

Lox
Wouter Lox

Sekretarz Generalny AIJN
Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych (AIJN)

Wouter Lox uzyskał stopień magistra w inżynierii bionaukowej na Uniwersytecie w Gandawie, po czym przez wiele lat pracował w Libreville w Gabonie. Po powrocie w 1994 roku dołączył do DVI-SIA, gdzie
pracował jako sekretarz generalny dla różnych europejskich i krajowych stowarzyszeń żywnościowych i specjalista w zakresie przepisów dotyczących żywności. Uzyskał dodatkowe kwalifikacje jako kierownik ds. opakowań i współtworzył instrukcję w zakresie opakowań. W 1997 roku dołączył do Yakult Europe jako kierownik ds. przepisów europejskich
i spraw publicznych. W 2002 roku Wouter rozpoczął pracę jako kierownik ds. publicznych i prawnych w Nuskin Enterprises/Pharmanex i uzyskał specjalizację w zakresie prawodawstwa dotyczącego dodatków dietetycznych i kosmetyków. Od 2007 roku jest dyrektorem zarządzającym Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soli, a od wielu lat skarbnikiem i członkiem rady EFLA i członkiem rady Europejskiego Stowarzyszenia Kierowników i wiceprzewodniczącym SEAP.

Od 1 stycznia 2019 Wouter objął stanowisko sekretarza generalnego AIJN.

Miszczak
Dr Artur Miszczak

Kierownik Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (IO)

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 30 lat pracuje w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Pracownik naukowy, doktor nauk rolniczych. Początkowo pracował w Zakładzie Fizjologii Roślin, następnie w Zakładzie Przechowalnictwa
i Przetwórstwa, a obecnie kieruje Zakładem Badania Bezpieczeństwa Żywności. Od 15 lat prowadzi akredytowane laboratorium zajmujące się analizami pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby zarówno urzędów państwowych jak i firm prywatnych. Aktywnie współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod względem budowania krajowego systemu bezpieczeństwa żywności zarówno w zakresie praktycznym jak
i legislacyjnym. Jest konsultantem przy ocenie wniosków rejestracyjnych nowych środków ochrony roślin na poziomie krajowym i UE.

SONY DSC
Dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ

Kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa. Kierownik zespołu opracowującego od 1992 r. (dwa razy
w roku) analizy rynkowe dotyczące sytuacji na rynku owoców i warzyw. Ekspert GUS w zakresie
szacowania zbiorów warzyw w Polsce, członek zespołu ekspertów NBP d/s prognozowania cen
detalicznych owoców, warzyw i ich przetworów oraz Komitetu d/s Owoców i Warzyw przy
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Autorka ponad 200 opracowań, artykułów i ekspertyz
dotyczących problematyki polskiego, europejskiego i światowego ogrodnictwa, ze szczególnym
uwzględnieniem sektora przetwórstwa.

J.Pawlak
Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

Prezes Stowarzyszenia KUPS od 2004 r. Od 1973 r. związany z firmą Tymbark, w której przez 13 lat pełnił funkcje Prezesa i Dyrektora Zarządzającego. Od 2003 r. konsultant ds. Strategii i Przewodniczący Rady Nadzorczej Tymbark S.A. a obecnie prokurent Tymbark – MWS Sp. z o.o.

W. Płocharski
Prof. dr hab. Witold Płocharski

Instytut Ogrodnictwa

Absolwent Wydziału Ogrodniczego SGGW. Pracę magisterską na temat przydatności zamrażalniczej
truskawek przygotował i obronił pod kierunkiem prof. dr hab. Szczepana Pieniążka. Od czasów
studenckich zatrudniony w Instytucie Sadownictwa w ramach specjalizacji przetwórczej.
W latach 1989-1991 Kierownik Zakładu Przetwórstwa i Zamrażalnictwa, a w latach 1991-2011
Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w
USA, Wielkiej Brytanii, Mongolii i Chinach oraz poprzez uczestniczenie w licznych grantach krajowych
i finansowanych przez UE. Od 22 lat jest Wiceprzewodniczącym KUPS. Autor około 200 publikacji
naukowych i upowszechnieniowych i współautor kilku książek o tematyce związanej z oceną jakości
i przetwórstwem owoców i warzyw.

Podoba
Piotr Podoba

Prezes Zarządu
Döhler Sp. z o.o.

Od 2012 r. wiceprezes Zarządu KUPS. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków (AIJN). Doświadczenie zawodowe zdobywał w rodzinnej firmie Alpex Sp. z o.o.
Jako członek Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) bierze aktywny udział
w działaniach związanych z promocją branży.

Magdalena Rohde – Krempa
Magdalena Rohde – Krempa

Wiceprezes Zarządu
Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.K.A.

Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Od ponad 20 lat zawodowo związana z Grupą Maspex – jedną z największych firm w Europie Środkowo – Wschodniej w segmencie produktów spożywczych. W trakcie kariery zawodowej zarządzała strategiczny obszarami, pełniąc kluczowe funkcje w zarządach spółek Grupy. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora Generalnego „Business Unit Polska Soki, Nektary, Napoje”. Odpowiada za sprzedaż, marketing i strategię rozwoju takich marek, jak Tymbark, Kubuś, Tarczyn, Dr Witt oraz Tiger.
Ryaczewski
Grzegorz Rykaczewski

Analityk sektora rolno spożywczego
Santander Bank Polska

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o specjalności Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2014-15 zajmował się analizami rynku mięsa czerwonego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku Gospodarki Żywnościowej. Od 2005 do 2014 r. pracował w Agencji Rynku Rolnego. Autor artykułów naukowych z dziedziny pomocy publicznej w rolnictwie oraz kilkuset komentarzy, artykułów i informacji prasowych dotyczących sytuacji na rynkach rolnych.

S. Sk•pska
Dr inż. Sylwia Skąpska

Kierownik Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie. Od 1982 roku pracuje w Instytucie
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, obecnie na stanowisku adiunkta.
Od 2002 roku kieruje Zakładem Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych. Autorka lub
współautorka wielu publikacji z zakresu technologii owocowo-warzywnych.

Anna Sobota
Anna Sobota

Dyrektor Handlowy
Fructa Napoje Sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskich Studiów Menedżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W branży sokowej pracuje od 16 lat, w tym od 12 lat w firmie Fructa Napoje należącej do niemieckiego Wesergolda. Odpowiedzialna za sprzedaż i współpracę z sieciami handlowymi w Polsce, jest członkiem międzynarodowego zespołu sprzedaży w Grupie Wesergold.
Dr inż. Katarzyna Stoś
Dr inż. Katarzyna Stoś, Prof. nadzw. IŻŻ

Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności i Suplementów Diety
Instytut Żywności i Żywienia

Pełni funkcję zastępcy Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności i Suplementów Diety oraz kierownika Zakładu Żywności i Suplementów Diety w Instytucie Żywności i Żywienia
w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności naukowej i aplikacyjnej dotyczącej jakości i bezpieczeństwa żywności oraz w programie profilaktyki niedoboru jodu w Polsce. Aktualne obszary działalności dotyczą badań składu, jakości i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia. Posiada doświadczenie w opracowywaniu merytorycznym projektów aktów prawnych w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności i żywienia, bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych na poziomie krajowym
i międzynarodowym.

Izabela Tańska
Izabela Tańska

Doradca ds. Prawa Żywnościowego
Prezes Zarządu IGI Food Consulting

Posiada ekspercką wiedzę w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa żywnościowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących znakowania i reklamy, procedur unijnych, oraz obowiązków firm spożywczych.
Jej wiedza i doświadczenie są doceniane w Polsce i na świecie. We wrześniu 2019 r. została zaproszona do wygłoszenia wykładu „Zasady wprowadzania do obrotu nowych produktów funkcjonalnych na rynek UE” na Uniwersytecie Medycznym Harvarda (Harvard Medical School). Związana zawodowo z prawem żywnościowym od 2002 roku, kiedy rozpoczęła pracę w Głównym Inspektoracie Sanitarnym jako osoba odpowiedzialna za stanowiska Polski w zakresie prawa żywnościowego reprezentowane w instytucjach UE.  Od 2006 roku jest doradcą ds. prawa żywnościowego w IGIFC i na co dzień wspiera firmy spożywcze w realizowaniu obowiązków wynikających z prawa żywnościowego. Współpracuje z inspekcjami, instytutami naukowymi, stowarzyszeniami branżowymi. Ma bogate doświadczenie w realizacji procedur unijnych, w tym w
przygotowywaniu wniosków o uzyskanie zezwoleń na stosowanie oświadczeń zdrowotnych oraz procedur dotyczących nowej żywności. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa żywnościowego. Prowadzi warsztaty dla firm branży spożywczej oraz inspekcji. Jest pomysłodawcą Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego – skład, oznakowanie, kontrola żywności, które w tym roku odbędą się po raz 9.
Obecnie, poza bieżącą pracą dotyczącą wymagań prawa żywnościowego w Polsce i UE, rozwija nowy obszar praktyki zawodowej dot. żywności na rynku USA.

Piotr Trojanowicz
Piotr Trojanowicz

Prezes Zarządu
ZPOW Polkon Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu. Od 25 lat związany z branżą przetwórstwa owoców i warzyw. Kierował kilkoma zakładami produkującymi zagęszczone soki owocowe. Obecnie Prezes Zarządu Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw POLKON Sp. z o.o.

Vaiciuniene
Rasa Vaiciuniene

Starszy Analityk Drinks & Tobacco
Euromonitor International

Rasa jest starszym analitykiem Drinks & Tobacco w Euromonitor International, prowadzącym badania na rynkach Europy Wschodniej. Łączy ona swoją wcześniejszą wiedzę z zakresu handlu detalicznego FMCG i badań przemysłowych w analizie rynku napojów i tytoniu z zarządzaniem na poziomie regionalnym i krajowym.
K.Załuska
Karolina Załuska

Ekspert ds. rolnictwa
BGŻ PNB Paribas

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Ogrodnictwo oraz studium podyplomowego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Od początku kariery zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z sektorem ogrodniczym. Wiele lat pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierując Wydziałem Produktów Ogrodniczych, Spółdzielczości i Grup Producentów Rolnych. Współautorka raportów i opracowań w zakresie sektora ogrodniczego oraz funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie rynku owoców i warzyw w Polsce. Przedstawiciel Polski w KE w zakresie ww. tematyki.  Następnie współtworzyła pierwsze Zrzeszenie Organizacji Producentów Owoców i Warzyw w Polsce.  Od 2017 roku związana z sektorem bankowym jako ekspert ds. rolnictwa.

Zbikowski
Rafał Zbikowski

Kierownik rozwoju rynku w segmencie żywności i napojów region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
DSM Nutritional Products Ltd.

Magister inżynier technologii żywności na SGGW w Warszawie specjalizacja biotechnologia, z 24 letnim doświadczeniem na rynku spożywczym w Polsce, Centralnej i Wschodniej Europie, Rosji, Azji Środkowej, Bliskim Wschodzie i Afryce. DNP to lider dodatków funkcjonalnych takich jak witaminy, karotenoidy, nienasycone kwasy tłuszczowe do przemysłu spożywczego, suplementów diety, odżywek dla dzieci i farmacji.

Główny sponsor

Partnerzy branżowi

Patroni medialni