Regulamin konkursu organizowanego z okazji Światowego Dnia Soku, kierowanego do blogerów

§1

1.       Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu "Jak najlepiej uczcić światowy dzień soku? – Oczywiście szklanką soku do śniadania!" (zwanego dalej Konkursem).

2.       Motywem przewodnim konkursu jest szklanka soku jako jedna z pięciu porcji warzyw lub owoców,
o której powinniśmy pamiętać każdego dnia
.

3.       Konkurs realizowany jest z okazji „Światowego Dnia Soku” obchodzonego w dniu 30 maja.


§2
1. Organizatorem Konkursu jest: Krajowa Unia Producentów Soków; ul. Rakowiecka 36 lok. 340;
02-532 Warszawa; NIP
5252298409; KRS 0000205017

2. Każda osoba biorąca udział w konkursie i przesyłająca zgłoszenie konkursowe zwana jest w dalszej części Regulaminu Uczestnikiem.


§3
1. Konkurs trwa od dnia 24 maja 2016 r. do dnia  24 czerwca 2016 r do godz. 19.00.
2. Wy
łonienie zwycięzców nastąpi do  1 lipca 2016 r.

§4
1. Uczestnikiem Konkursu mo
że być każda osoba fizyczna prowadząca bloga, zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie.
3. W konkursie nie mog
ą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5
1. Aby wzi
ąć udział w konkursie, należy w trakcie jego trwania opublikować na swoim blogu propozycję smacznego i pożywnego śniadania, do którego można dodać szklankę soku jako porcję owoców lub warzyw.

2. Zgłoszenie będzie uznane jako ważne w sytuacji, gdy:

a) elementem śniadania będzie szklanka soku (pasteryzowanego – dostępnego w kartonach lub butelkach),

b) post nie będzie prezentował konkretnych marek soku, a jedynie będzie prezentował sam sok w kontekście elementu śniadania (np. w szklance).

3.  Link do opublikowanego postu należy przesłać mailem do Organizatora na adres: katarzyna.broda@michaelbridge.pl, z podaniem danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (dla celów wydania ewentualnej nagrody), telefon, e-mail.

4. Zgłaszając propozycję smacznego i pożywnego śniadania do konkursu Uczestnik oświadcza, że jest twórcą propozycji oraz że nie narusza ona praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. W przypadku utrwalenia na zdjęciach z propozycją śniadania osób trzecich, Uczestnik konkursu oświadcza, że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony udzieliły swojej zgody na umieszczenie ich wizerunku w poście i zgłoszeniu do konkursu.

5. Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie zgłoszonej przez niego propozycji smacznego
i pożywnego śniadania wraz z ewentualnymi zdjęciami, grafiką, rysunkami, filmem lub inną formą prezentacji propozycji śniadania, na stronie www.kups.org.pl/5 porcji w zakładce aktualności.

6.Organizator konkursu informuje, że wyrażenie zgody na opublikowanie zgłoszenia konkursowego na ww. stronie internetowej jest warunkiem udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zamieszczenie zgłoszenia konkursowego na ww. stronie internetowej, nie może  brać udziału w Konkursie.

7. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zgłoszeń.

8. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.


§6
1. Nagrod
ą główną (jedna) w konkursie jest Polaroid SNAP, a nagrodami dodatkowymi (dwie nagrody dodatkowe) są zestawy słoików do picia soku w koszyczku.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny oraz nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie.

3. Zwycięzcę konkursu wyłoni jury w składzie: przedstawiciele Organizatora, w oparciu o kryteria: kreatywność, estetyka, pomysłowość.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kups.org.pl/5 porcji w zakładce aktualności.

5. Dodatkowo Organizator poinformuje drogą mailową autora zwycięskiego postu o wyborze jego propozycji. Organizator zastrzega sobie prawo do niepoinformowania uczestników którzy nie zwyciężyli o wynikach konkursu.

§7

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (KUPS, ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa) lub na adres mailowy: emilia.hahn@michaelbridge.pl.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dniu od daty ich zgłoszenia za potwierdzeniem dostarczenia (droga mailowa) i odbioru (pisemnie).

3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji drogą pocztową listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji. List lub wiadomość e-mail wysyłane będą w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.