36 mln euro na promocję produktów rolnych

PAP
Blisko 36 mln euro przeznaczy Komisja Europejska na promocję produktów rolnych oraz żywności w krajach unijnych i na świecie. Komisja zatwierdziła 22 programy dotyczące takich działań, w tym jeden z Polski. Ich całkowity budżet sięga ok. 72 mln euro.

Pro­gra­my te będą za­chę­ca­ły m.​in. do kon­sump­cji oliwy, mleka i prze­two­rów mlecz­nych, mięsa, świe­żych i prze­two­rzo­nych owo­ców i wa­rzyw, pro­duk­tów eko­lo­gicz­nych, jajek, wina, pro­duk­tów ogrod­ni­czych - po­in­for­mo­wa­ła KE w ko­mu­ni­ka­cie pra­so­wym.

Do 30 li­sto­pa­da ub.r. do Ko­mi­sji wpły­nę­ło 36 pro­po­zy­cji pro­gra­mów pro­mo­cyj­nych i in­for­ma­cyj­nych, skie­ro­wa­nych nie tylko do kon­su­men­tów z kra­jów unij­nych. KE wy­bra­ła 22 pro­jek­ty; 16 do­ty­czy pro­mo­cji pro­duk­tów na we­wnętrz­nym rynku Wspól­no­ty, a sześć - w kra­jach trze­cich. Kam­pa­nie in­for­ma­cyj­ne pro­wa­dzo­ne będą m.​in. w Rosji, Chi­nach, Ame­ry­ce Pół­noc­nej, Azji Po­łu­dnio­wo-Wschod­niej, Nor­we­gii, Szwaj­ca­rii, na Ukra­inie, w In­diach i w Korei Po­łu­dnio­wej.

Dwa pro­gra­my zo­sta­ły opra­co­wa­ne wspól­nie przez różne pań­stwa człon­kow­skie.

Z Pol­ski zo­stał za­twier­dzo­ny tylko jeden pro­gram, do­ty­czą­cy pro­mo­cji mięsa w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, w Wiet­na­mie i Korei. Zgło­si­ła go Unia Pro­du­cen­tów i Pra­co­daw­ców Prze­my­sły Mię­sne­go (UPEMI), która do­sta­nie na pro­mo­cję ok. 2,5 mln euro.

Naj­wię­cej pro­gra­mów po­cho­dzi z Ho­lan­dii (4), Litwy (3), Hisz­pa­nii (3) oraz Gre­cji (3).

Z unij­nych pie­nię­dzy mogą być fi­nan­so­wa­ne dzia­ła­nia z za­kre­su pu­blic re­la­tions, kam­pa­nie pro­mo­cyj­ne lub re­kla­mo­we, któ­rych celem ma być uświa­da­mia­nie kon­su­men­tom, że eu­ro­pej­skie pro­duk­ty są szcze­gól­nie atrak­cyj­ne pod wzglę­dem ja­ko­ści, bez­pie­czeń­stwa dla zdro­wia i war­to­ści od­żyw­czych, a także ozna­ko­wa­ne i wy­pro­du­ko­wa­ne zgod­nie z za­sa­da­mi hi­gie­ny oraz z po­sza­no­wa­niem śro­do­wi­ska i praw zwie­rząt.

UE fi­nan­su­je do 50 proc. kosz­tów tych kam­pa­nii. Po­zo­sta­łą część po­no­szą or­ga­ni­za­cje za­wo­do­we lub bran­żo­we, które zgło­si­ły pro­jek­ty, a w nie­któ­rych przy­pad­kach - same pań­stwa człon­kow­skie.

Or­ga­ni­za­cje bran­żo­we za­in­te­re­so­wa­ne pro­mo­wa­niem swo­ich pro­duk­tów mogą zgła­szać swoje pro­jek­ty dwa razy w roku - w przy­pad­ku Pol­ski do Agen­cji Rynku Rol­ne­go. Na­stęp­nie pro­jek­ty te są prze­sy­ła­ne do Ko­mi­sji, która do­ko­nu­je osta­tecz­ne­go wy­bo­ru.


Źródło: www.onet.pl z dnia 04.04.2014 roku